Reklamační řád pro reklamaci služeb

Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád pro reklamaci služby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu Nerdlenka umístěného na webovém rozhraní www.nerdlenka.cz od podnikatelky:

Lucie Holé, se sídlem U Hvězdy 2292, Kladno 27201

IČ: 21136874                                         

zapsané: u živnostenského úřadu Magistrátu města Kladno

 

adresa pro doručování: U Hvězdy 2292, Kladno 27201

telefonní číslo: 777 610 545

kontaktní e-mail: info@nerdlenka.cz

1.       Za jaké vady poskytovaných služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.

Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou v případě, když odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní, je poskytnuta v dohodnutém termínu, je poskytnuta s náležitou péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů.

Neodpovídáme za případnou dočasnou nefunkčnost služby sledování videí, společné facebookové skupiny a plynulosti livestreamu, neboť připojení na tyto služby nespravujeme my, a tak vám nemůžeme garantovat, že budou vždy plně dostupné. Dočasná nedostupnost služby videí není vadou našich služeb.

 

2.       Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám byla služba poskytnuta vadně, máte zejména právo na bezplatnou opravu stavu služby, dodatečného doplnění předmětu, přiměřenou slevu z ceny, odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy) a případně další práva uvedená na webovém rozhraní. Případná další práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací.

Vady reklamujete bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců let ode dne poskytnutí služby. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byla vada vytknuta a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

 

3.       Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

          jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

          jste vadu služby sami způsobili.

 

4.       Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u náš vytkněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze vytknout ústně v průběhu poskytování služby a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu vytknete, jak se projevuje.

K reklamaci použijte připravený formulář, který je ke stažení na našich stránkách, nebo na tomto odkazu: Reklamační formulář

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě složité nebo sporné reklamace rozhodujeme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanský zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosím na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 14. 02. 2024.