Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany
osobních údajů

Tyto
zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)
popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji
získanými prostřednictvím webového rozhraní www.nerdlenka.cz
(dále jen „webové rozhraní“)

Správce
osobních údajů:

Lucie Holá,
se sídlem U Hvězdy 2292, Kladno 27201

IČ: 21136874                                         

zapsaná: u
živnostenského úřadu Magistrátu města Kladno

 

Kontaktní údaje správce osobních
údajů:

adresa pro
doručování: U Hvězdy 2292, Kladno 27201

telefonní
číslo: 777 610 545

kontaktní
e-mail: info@nerdlenka.cz

 

Ochrana
osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito
Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi
osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

1.      
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         
Čím se řídíme při nakládání
s osobními údaji?

Při
nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem
České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s
nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů.

1.2.         
Co jsou osobní údaje?

Osobními
údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou
identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak
nikoliv výlučně):

     
identifikační
údaje
, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do
uživatelského účtu;

     
kontaktní
údaje
, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní
číslo, e-mailová adresa;

     
další
údaje
, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa
(síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému,
doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

2.      
ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

2.1.         
Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění
objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení
uživatelského účtu či vkládání recenzí. Pokud
dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom,
prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále
docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů
cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2.         
Na jakém základě a pro jaké
účely zpracováváme vaše osobní údaje?

     
Osobní
údaje zadané při poptávání (zejména
prostřednictvím kontaktního formuláře) a
objednávání zboží či služeb
můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za
účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání
zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a
za účelem splnění našich zákonem
stanovených povinností
(zejména evidenční povinnosti, archivace daňových
dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

     
Osobní
údaje zadané pro založení uživatelského
účtu do členské sekce
můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na
základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění
přístupu, správy a vedení uživatelského účtu
.

     
Osobní
údaje zadané v rámci zveřejňování recenzí na webovém rozhraní
můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě zákonné povinnosti, a to zejména za
účelem ověřování pravosti recenzí.

     
Vaši
e-mailovou adresu jsme oprávněni bez
vašeho výslovného souhlasu
využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se
našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali
.
Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání zboží
či služeb) odmítnout.

     
Pokud
nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní,
zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu,
zpracovávat za účelem zasílání obchodních
sdělení
a přímého marketingu,
případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste
mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce.
V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

     
Pokud
prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů,
tyto osobní údaje zpracováváme na základě a pro účely uzavření a plnění smlouvy
(týká se pouze nezbytných cookies) nebo na základě vašeho souhlasu (který
udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez
tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat), a to zejména pro
účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy
chování uživatelů
a marketingu.

Použít vaše osobní údaje
k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho
souhlasu.

2.3.         
Po jak dlouhou dobu údaje
využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci
poptávání a objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace do
klientského sekce využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a
splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný
souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu
pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou
údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet
služby nebo zboží obdobné těm, které jste si od nás objednali, event. po dobu
uvedenou v souhlasu.

 

3.       VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1.         
Právo na
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud
zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného
důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání
souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

     
prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši
kontaktní e-mailovou adresu;

     
písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací
adresu;

     
u příslušných souborů cookies –
v nastavení webového rozhraní nebo v nastavení vašeho internetového
prohlížeče;

      v případě
obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu
obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným
způsobem).

Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání
souhlasu se zpracováním.

3.2.         
Právo na
přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme
zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na
přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

     
účel zpracování;

     
kategorie zpracovávaných osobních údajů;

     
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou
osobní údaje zpřístupněny;

     
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost
vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat
administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a
předáním těchto dalších kopií.

3.3.         
Právo na
opravu

Pokud
jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou
nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4.         
Právo
vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování
vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu
včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení
námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5.         
Právo na
výmaz („právo být zapomenut“)

Máte
právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

     
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo zpracovávány;

     
jste odvolali souhlas se zpracováním;

     
jste vznesli námitky proti zpracování osobních
údajů;

     
osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro
odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6.         
Právo na
omezení zpracování

Máte
právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

     
popíráte přesnost svých osobních údajů;

     
je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu
žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

     
již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely
zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

     
vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní
údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze
zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno
z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro
zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno
z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti
údajů.

3.7.         
Právo na
přenositelnost údajů

Máte
právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání
jinému správci osobních údajů.

3.8.         
Jak
můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti
s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při
ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete
spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro
ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se
svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště,
místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů
nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete
se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

4.       SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.         
Kdo vaše osobní údaje
zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve
smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný
pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám,
např. dopravcům, dodavatelům cloudových úložišť, správcům e-mailových kampaní,
externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich
povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních
údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě
vašeho dotazu.

Vaše
osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude
nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu
s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

4.2.         
Jak
osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny
proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5.       SOUBORY COOKIES

5.1.         
Co jsou
to
cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do
počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového
rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne
všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné
fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou
v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme
na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete
moci plně využívat veškeré funkce
webového rozhraní.

5.2.         
Jaké
cookies a
pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové
rozhraní používá relační (dočasné)
cookies
, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového
rozhraní. Dále využívá trvalé cookies,
které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo
dokud je nesmažete.

Cookies,
které využívá webové rozhraní, jsou následující:

      cookies
první strany
– tyto cookies
jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a
výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy (zejména
nezbytné cookies), případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies
mohou být dočasné nebo trvalé;

o  
nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a
využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o
osobní údaje;

o  
výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání
webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.);
údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní, ke shromažďování těchto
souborů cookies dochází na základě vašeho souhlasu (který udělujete
v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto
souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat);

      cookies
třetích stran
– tyto cookies
jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se
nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu (který
udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez
tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat) umožňují zejména
analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční
cookies a cílené a reklamní cookies;

o  
funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu
prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich
prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

5.3.         
Používané
služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i
další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými
prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k
získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory
cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení
prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu
odstranění z vaší strany.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data,
které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto
informace kliknutím na následující odkaz: Jak
Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů
.

5.4.         
Jak
nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování
souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

Google
Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet
Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft
Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera
https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 14. 02. 2024