Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Nerdlenka umístěného na webovém rozhraní www.nerdlenka.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelem:

Václavem Holým, se sídlem U Hvězdy 2292, Kladno 27201

IČ: 17883253

DIČ: CZ9701030031                             

zapsaným: u živnostenského úřadu Magistrátu města Kladno

 

adresa pro doručování: U Hvězdy 2292, Kladno 27201

telefonní číslo: 773 467 554

kontaktní e-mail: info@vaclavholy.eu

 

jako poskytovatelem služby

a Vámi jako uživatelem služby.

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytovat Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní (dále jen „smlouva), a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.1.          Jaké služby nabízíme?

Na webovém rozhraní nabízíme služby, a to zejména konzultace a on-line kurzy. Tyto služby jsou určeny zejména pro fyzické osoby, spotřebitele.

Naše služby jsou určeny především pro osoby, které se zajímají o krejčovství a šití s cílem naučit se samostatně šít. Berte na vědomí, že prezentované výukové materiály, předané informace či podklady vyplývají z našich zkušeností a znalostí a Vám negarantují ani nenahrazují profesní vzdělání v odvětví krejčovství.

Více informací o aktuálně poskytovaných službách naleznete na webovém rozhraní.

Tyto služby nejsou poskytovány profesionální krejčovou.

1.2.          Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytování služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. 

1.3.          Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

          právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavření pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod;

          právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

          právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

1.4.          Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

     těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

     Reklamačním řádem pro reklamaci služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

     Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

     podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

     objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

     zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

     zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6.          Co byste měli vědět před poskytnutím služby?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech a videích, které jsou předmětem poskytnutí služby nebo informace, které od nás v průběhu poskytnutí služby získáte, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

Informace obsažené v dokumentech a článcích, které jsou předmětem poskytnutí služby jsou chráněny naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu. 

1.7.          Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. Znění těchto obchodních podmínek Vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména Internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonické hovory) si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením.

 

2.       SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden popis jednotlivých služeb. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. 

2.2.          Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby a termínu poskytnutí služeb. Vezměte na vědomí, že Vámi vyplněné údaje mohou spadat do kategorie osobních údajů. Nakládání s osobními údaji je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

 

Závaznou objednávku na kurz podáte stisknutím tlačítka „Závazně potvrdit objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3.          Kdy je smlouva uzavřena?

Po vyplnění objednávkového formuláře Vám zašleme e-mail s výzvou k platbě skrz bankovní převod. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu služeb.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní a z e-mailové komunikace.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

2.5.          Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je přijetí objednávky z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu služeb.

2.6.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Dokumenty tvořící smlouvu Vám budou zaslány e‑mailem nebo na Vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

2.7.          Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8.          V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9.          Mám možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu Vám budou zaslány e‑mailem nebo na Vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3.       CENA

3.1.          Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2.          Lze kombinovat slevy z ceny služeb?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet, případně jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle naší dohody. Pokyny k platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.

Cenu je možno uhradit rovnoměrným rozložením do třech plateb, tzv. nákupem na splátky po naší individuální dohodě. V případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky jsme oprávněni smlouvu vypovědět.

4.2.          Kdy nastane splatnost ceny služeb?

Cena je splatná do 10 dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy

Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem 2.3., jedná se o zálohu na uhrazení ceny služby. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu poskytnuté služby.

4.3.          Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 

4.4.          V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč) a eurech (€).

 

5.       POSKYTNUTÍ SLUŽEB

5.1.          Předmět poskytnutí služby

Po uzavření smlouvy a uhrazení ceny, popř. její části po předchozí domluvě, Vám budou zpřístupněny údaje do členské sekce, ve které se nachází on-line videa a ostatní dokumenty, které jsou předmětem poskytnutí služby. Způsob zveřejňování se řídí informacemi poskytnutými v členské sekci.

5.2.          Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 6 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba poskytnuta nebude, ledaže o to výslovně písemnou formou zažádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu vyplňování webového formuláře.

Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

Udělením Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím přístupových údajů do členské sekce před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy pozbýváte právo od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

5.3.          Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, začneme Vám poskytovat služby v termínu pro poskytnutí služeb, který jste si zvolili, případně v termínu dle dohody mezi námi.

5.4.          Poskytujeme také jiné služby?

Můžeme Vám poskytovat také jiné služby než ty, které jsou výslovně upravené v těchto obchodních podmínkách. Bližší informace ohledně takovýchto služeb budou uvedeny na webovém rozhraní. Podmínky poskytnutí ostatních služeb uvedené v těchto obchodních podmínkách se použijí přiměřeně.

5.5.          Společná ustanovení o poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň objednané služby. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita poskytované služby.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.

V případě, že jsou na webovém rozhraní nabízeny další služby zde neuvedené, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud to povaha takové služby nevylučuje.

 

6.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.          Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

6.2.          Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Odstoupením od smlouvy se obsah se přístup k obsahu na členském účtu.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

6.3.          Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

6.4.          Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, jestliže služby byly v plném rozsahu poskytnuty, pokud byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.

Pokud vyjádříte výslovný souhlas s dodáním služby (zejména on-line videa) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (v souladu s článkem 5.2.), nemáte na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

 

6.5.          Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

     technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby;

     službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

     plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

     v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek, zejména nezaplacením ceny;

     plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

7.       VÝPOVĚĎ SMLOUVY

7.1.    Kdy můžeme podat výpověď?

Pokud jste v prodlení s úhradou se zaplacením ceny, která byla rozvrhnuta dle individuální dohody na splátky, a zároveň Vám již bylo částečně poskytnuto plnění, vyhrazujeme si právo smlouvu o poskytování služeb vypovědět.

Pokud bylo z naší strany plnění alespoň částečně poskytnuto, zůstává Vám získaný předmět služby (přístupové údaje do členského účtu) a nám výpovědí zaniká povinnost poskytnout Vám zbytek plnění.

7.2.   Jaké má výpověď účinky?

Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení. Je-li závazek vypovězen, zaniká nám povinnost dodat zbylé plnění, tzn. zpřístupnit další část obsahu, který je předmětem poskytovaných služeb. Získané přístupové údaje do Vašeho členského účtu, společně se získaným obsahem poskytnutých služeb, Vám zůstávají, tímto není dotčen bod 10.2. Zaslaná splátka představuje částečné uhrazení ceny za již poskytnuté služby, a proto se Vám nevrací.

 

8.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.   Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

8.2.   Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro reklamaci služeb. Pře odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro reklamaci služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

9.       DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

9.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.   ČLENSKÁ SEKCE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

10.1.      Jak můžu získat přístup do členské sekce na webovém rozhraní?

Přístupové údaje do členské sekce na webovém rozhraní jsou zpřístupněny uhrazením ceny, popř. její části v podobě splátky. Přístupové údaje uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití účtu třetí osobou.

10.2.      K čemu členský účet slouží?

Po uzavření smlouvy a následném uhrazení ceny či části ceny v podobě splátky, dojde k zaslání přístupových údajů do Vašeho účtu, přičemž fungování účtu garantujeme minimálně po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete využívat služby, zejména sledovat online kurz a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

10.3.      Kdy můžeme Váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

11.   RECENZE

11.1.      Kdo může přidat recenzi?

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované služby.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po poskytnutí zakoupené služby, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím soukromé elektronické korespondence spočívající ve zpětné vazbě.

Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Facebook.

11.2.      Jak recenze ověřujeme?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může poskytnout pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní.

Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

 

12.   OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

12.1.      Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování videí, fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

12.2.      Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentem a článcích, které jsou    předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které od nás v průběhu poskytnutí služby získáte, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.

Informace obsažené v dokumentech a článcích, které jsou předmětem poskytnutí služby jsou chráněny naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu. 

 

12.3.      Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21. 08. 2023